Inspektor weterynaryjny
Wysokie Mazowieckie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w warunkach biurowych oraz w terenie.
Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
Pomieszczenie dostosowane dla osób niepełnosprawnych , brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • pobieranie i wysyłanie prób do badań,
 • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad realizacją programów monitoringowych chorób zakaźnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego,
 • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad obrotem zwierzętami w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych,
 • przygotowywanie projektów aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej oraz postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa pokskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oswiadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyśłne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Przechodnia 4
  18-200 Wysokie Mazowieckie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualne czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Wysokie Mazowieckie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna