Inspektor weterynaryjny
Lubartów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
w zespole do spraw pasz i utylizacji

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
Wyjazdy służbowe ( kontrole, pobieranie próbek, szkolenia ).
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Kontakt ze zwierzętami.
Siedziba urzędu w budynku jednopiętrowym, brak wind i toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia pracy - komputer, sprzęt biurowy ( drukarka, skaner, niszczarka ).
kierowanie samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
 • Przygotowywanie pism w postępowaniu administracyjnym i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarz Weterynarii
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe związane z rolnictwem - zootechniczne, rolnicze, inne pokrewne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i unijnego, w szczególności w zakresie pasz i utylizacji
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
W ciągu jednego miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów - po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydatki / kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru ( test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna ) zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem " Oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego i numer ogłoszenia z bazy ogłoszeń".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 81-855-28-11

Inspektor weterynaryjny

Lubartów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna