Inspektor weterynaryjny
Ostróda
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15
- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu ostródzkiego,
- bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek trzypiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad zakładami mleczarskimi,
 • nadzór nad podmiotami działającymi na rynku pasz,
 • kontrole rzeźni w zakresie zachowania dobrostanu zwierząt w trakcie uśmiercania,
 • kontrola warunków weterynaryjnych w podmiotach rejestrowanych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie nadawania zakładom uprawnień i kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich,
 • prowadzenie rejestrów zakładów podlegających rejestracji i zatwierdzeniu oraz posiadających uprawnienia do krajów trzecich,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzonymi czynnościami,
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub technolog żywności (mgr inż.)
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (nie dotyczy technologa żywności)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość europejskiego języka obcego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność
 • Komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (nie dotyczy technologa żywności)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Sienkiewicza 13
  14-100 Ostróda
  z dopiskiem: ,,Oferta pracy w służbie cywilnej”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e-mail podany w ofercie.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin zatrudnienia: listopad 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu (89) 646 59 73

Inspektor weterynaryjny

Ostróda

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna