Inspektor weterynaryjny
Katowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu na 4 piętrze (winda) oraz w terenie. Obsługa komputera, wyjazdy służbowe. Budynek biurowy nie spełniający wymogów dotyczących podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowanie planów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Opracowanie planu badań kontrolnych zakażeń zwierząt.
 • Koordynacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej gospodarstw i podmiotów nadzorowanych.
 • Kontrolowanie i nadzorowanie identyfikacji i rejestracji zwierząt przy współpracy z Biurami Powiatowymi ARiMR celem weryfikacji danych i aktualizacji w programie komputerowym Centralnej Bazy Danych IRZ.
 • Kontrolowanie przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt.
 • Wystawianie świadectw zdrowia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym charakterze
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach
  ul. Kossutha 11
  40-844 Katowice
  Sekretariat urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Za ofertę spełniająca warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty określone w ogłoszeniu.
2. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
3. Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być oznaczone aktualną datą oraz podpisane własnoręcznie.
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Urzędu) nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone po zakończeniu naboru.
5. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
6. Kandydaci nie będą informowani drogą mailową, telefoniczną ani listowną o wynikach naboru.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 206 10 94 wew. 106.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna