Inspektor weterynaryjny
Radzyń Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca biurowa (wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze) oraz częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Budynek parterowy, wejście na parter trzystopniowe, brak podjazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań wynikających z realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu Radzyń Podlaski, w tym: przygotowywanie harmonogramów badań, kontrola wyznaczonych lekarzy weterynarii, zatwierdzanie merytoryczne dokumentacji, kontrola wystawianych świadectw zdrowia dla świń, prowadzenie sprawozdawczości w w/w zakresie
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt, w tym: kontrola siedzib stad, nadzór nad bazą danych systemu IRZ, prowadzenie spraw związanych z wymaganiami dotyczącymi wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt
 • Nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz higieną materiału biologicznego w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie: zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, przechowywania materiału biologicznego, obrotu materiałem biologicznym, wykorzystywania materiału biologicznego, prowadzenia punktu kopulacyjnego, prowadzenia zakładu drobiu.
 • Przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych
 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt
 • Prowadzenie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji
 • Prowadzenie dochodzeń epizootycznych celem wykrycia bądź wykluczenia choroby zakaźnej
 • Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • Nadzór, pobieranie i wysyłka prób do badań diagnostycznych i monitoringowych w celu prowadzenia lub wykluczenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
 • Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie pism oraz projektów decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych zadań
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań
 • Współpraca z pozostałymi komórkami oranizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz danych potrzebnych do raportowania z wykonanych zadań potrzebnych do rozliczeń finansowych lub opracowania budżetu zadaniowego i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu
 • Obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu działania Zespołu
 • Nadzór nad podmiotami utrzymującymi zwierzęta akwakultury, zwierzęta wodne, ozdobne zwierzęta wodne i dzikie zwierzęta wodne
 • Opracowywanie powiatowych planów zwalczania chorób oraz uaktualnianie planów gotowości
 • Wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym: sprawowanie zastępstw, sporządzanie harmonogramów pracy oraz prowadzenie samochodu służbowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • dokładna znajomość przepisów weterynaryjnych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres
 • umiejętność sprawnej organizacji
 • kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z postępowania administracyjnego
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarzy weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do przystąpienia do naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (83) 352 70 15 wew. 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy nr (numer ogłoszenia)"
Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów nie zostaną powiadomieni telefonicznie.
Planowany termin zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2019 r
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Radzyń Podlaski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna