Inspektor weterynaryjny
Sochaczew
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu Weterynarii oraz w terenie, przeprowadzanie kontroli podmiotów i gospodarstw, kontakt ze zwierzętami,
-wyjazdy służbowe - szkolenia, narady, konferencje,
- obsługa komputera i urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - zadania, w tym interwencje z zakresu ustawy o ochronie zwierząt,
 • - nadzór nad podmiotami z ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • - nadzór nad podmiotami utrzymującymi zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt,
 • - kontrola identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • - nadzorowanie działalności z zakresu wykorzystywania materiału biologicznego,
 • - prowadzenie spraozdawczości, celem przekazywania danych z realizacji zadań,
 • - obsługa programów specjalistycznych z w/w zakresu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub wyższe inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • - biegła umiejętność obsługi komputera
 • - prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - znajomość języka obcego, jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym
 • -dyspozycyjność, komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Staszica 152, 96-500 Sochaczew

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
-oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane,
-wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny musza być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
-kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie kolejnych etapów naboru,
-nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
-oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy,
-dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata z dopiskiem "Oferta pracy",
-dodatkowe informacje można uzyskać po telefonem 46) 8628453

Inspektor weterynaryjny

Sochaczew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna