Inspektor weterynaryjny
Zgierz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

Warunki pracy

Praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.30.
Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym i prywatnym).
Szkolenia.
Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych.
Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku, wyposażone w sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe.
W budynku są windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli badania zwierząt rzeźnych i mięsa.
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych.
 • Nadzorowanie wywozu i przywozu oraz handlu środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów działających w zakresie wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Pobieranie próbek w ramach monitorowania żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Przygotowywanie dokumentacji dla PLW związanych z postępowaniem administracyjnym.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administracyjnego, prawa pracy.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Inspektor weterynaryjny

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna