Inspektor weterynaryjny
Kamienna Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych.
Wyjazdy służbowe.
Praca w terenie.
Kontakt ze zwierzętami (kontrole w gospodarstwach).
Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (siedziba jednostki znajduje się na pierwszym piętrze) - brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem targów, spędów i wystaw zwierząt i innych miejsc gromadzenia zwierząt; ochroną zwierząt; przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich; działalnością podmiotów sektora akwakultury; nadzorem nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem; nadzorem nad siecią wymiany informacji służących do kontroli przemieszczania towarów z i do krajów członkowskich Unii Europejskiej; kontrolą gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymagań wzajemnej zgodności;
 • Przygotowywanie projektów opinii wydawanej na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji.
 • Aktualizacja wpisów do rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej.
 • Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i rejestracją podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES.
 • Udział w tworzeniu planów rzeczowo - finansowych w zakresie kompetencji.
 • Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości i statystyki dotyczącej działalności zespołu zdrowia i ochrony zwierząt w zakresie BSE/TSE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Ważne prawo jazdy kat. B (czynne prowadzenie pojazdów)
 • Znajomość prawa administracyjnego w zakresie podstawowym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy (kat. B)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wałbrzyska 2c
  58-400 Kamienna Góra
  W godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Kamienna Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna