Inspektor weterynaryjny
Oborniki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw IRZ i kontroli cross-compliance
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
Praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy,
Brak windy i podjazdów,
Brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzanie kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli cross-compliance
 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie ochrony zwierząt
 • Sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami i sprawowanym nadzorem zgodnie z obowiazującymi przepisami
 • Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (np. zootechnika)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość procedur postępowania admninistracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane .
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.

Inspektor weterynaryjny

Oborniki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna