Inspektor weterynaryjny
Zwoleń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Rolniczego handlu detalicznego
bezpieczeństwo żywności

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie
- praca od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
- wyjazdy służbowe
- kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami
Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Siedziba Inspektoratu jest na pierwszym piętrze budynku, nie posiada windy.
Stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych
praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o produktach pochodzenia zwierzecego i rozporządzeń wykonawczych oraz rozporządzeń ( WE ) nr 178/2001, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004.
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • rejestracja podmiotów ubiegających się o wpis Rolniczego handlu detalicznego w tym prowadzenie rejestru RHD
 • prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do Rolniczego handlu detalicznego
 • współpraca z inspektorami weterynaryujnymi ds. RHD w innych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii oraz współpraca z laboratorium ZHW i podmiotami w powiecie w zakresie konpetencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, lekarz weterynarii
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy własnej i w zespole
 • bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • wykonywanie zadań pod presją czasu
 • Staż pracy będzie dodatkowym atutem
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi komputera w szcególności programu Excel

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • w przypadku lekarza prawo wykonywania zawodu
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zwoleniu
  ul. Lubelska 6
  26-700 Zwoleń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do Inspektoratu) nie będą rozpatrywane. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 48 676 24 72
Inspektor weterynaryjny
Zwoleń
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna