Inspektor weterynaryjny
Limanowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Limanowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.

Warunki pracy

praca w terenie - dojazd samochodem służbowym
praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
praca przy komputerze
budynek jednopiętrowy
okresowa konieczność pracy poza godzinami urzędowymi
wyjazdy służbowe, szkolenia, narady
stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych oraz nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności nadzorowanej przez podmioty umieszczone w rejestrze Powiatowego Lekarza;
 • nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 • sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt, w tym zwierząt akwakultury;
 • przeprowadzanie na terytorium powiatu kontroli spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
 • przeprowadzanie na terytorium powiatu kontroli spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych, określonych w przepisach Unii Europejskiej oraz sprawowanie nadzoru nad przemieszczaniem takich zwierząt;
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, zmianami, aktualizacją i realizacją planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt oraz udział w zespołach kryzysowych;
 • prowadzenie ksiąg zawierających informacje o chorobach zakaźnych oraz przekazywanie właściwym powiatowym lekarzom weterynarii i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informacji o tych chorobach;
 • współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostkami samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 • przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii, danych zawartych w rejestrze;
 • współpraca z zespołem finansowo-księgowym w zakresie wykazywania kosztów realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym w odniesieniu do programów zwalczania chorób, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • współpraca przy wykonywaniu swoich zadań z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego
 • sprawozdawczość bieżąca, okresowa i statystyczna
 • przygotowanie decyzji administracyjnych dla PLW w sprawach dotyczących chorób zakaźnych
 • nadzór nad wykonywaniem na podstawie wyznaczenia Powiatowego Lekarza czynności zleconych z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz przez inne osoby niebędące pracownikami Inspekcji;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • prawo jazdy (czynne)
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość obowiązujacych przepisów weterynaryjnych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestepstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • obowiązkowość
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Aplikacje można przesłać na adres email: Aplikuj onet.pl
Osoby których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej

Inspektor weterynaryjny

Limanowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna