Inspektor weterynaryjny
Zawiercie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw chorób zakaźnych zwierząt
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

wyjazdy w teren- samochód służbowy,
kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,
w siedzibie inspektoratu brak jest windy, drzwi do pomieszczeń standardowe, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestrów, dokumentacji i sprawozdawczości z wykonywanych zadań. Przygotowanie analiz, projektów pism, sprawozdań oraz wniosków w zakresie załatwianych spraw celem dostarczania informacji o sytuacji epizootycznej jednosce nadrzędnej,
 • prowadzenie badań monitoringowych - pobieranie prób w kierunku chorób zakaźnych zwierząt w celu zapewnienia nadzoru nad wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych, prowadzenie dochodzenia epizootycznego w celu ustalenia i wdrożenia środków koniecznych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad: schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, organizowanymi wystawami zwierząt w celu zapewnienia odpowiednich warunków utrzymania zwierząt,
 • współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu wymiany informacji o wystąpieniu chorób zakaźnych zwierząt stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Rozpatrywanie donosów, skarg oraz uczestniczenie w interwencjach innych służb w zakresie ochrony zdrowia zwierząt,
 • kontrola wyznaczonych lekarzy weterynarii wolnej praktyki w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • przygotowanie i aktualizowanie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
<br>
<br>
<br>
 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • znajomość aktualnie obowiązujących polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
 • umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna),
 • umiejętność organizacji pracy na własnym stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów,
 • zdolność przewidywania, formułowania wniosków,
 • dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu - prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Paderewskiego 116
  42-400 Zawiercie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dokumenty aplikacyjne takie jak: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 67 235 33

Inspektor weterynaryjny

Zawiercie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna