Inspektor weterynaryjny
Wolsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca od 7.00 do 15.00,
- praca biurowa przy użyciu komputera pow. 4h oraz innych urządzeń biurowych,
- praca w ternie - kontrole podmiotów nadzorowanych na terenie powiatu wolsztyńskiego,
- prowadzenie samochodu służbowego,
- praca pod presją czasu,
- praca na 1 piętrze budynku,


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w podmiotach nadzorowanych
 • Obsługa systemów informatycznych
 • Pobieranie prób do badań
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się bezpieczeństwem żywności
 • Sporządzanie sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub technologia żywienia
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku aplikacji przez lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia prawa jazdy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul Drzymały 14, 64-200 Wolsztyn
  Dokumenty proszę składać w sekretariacie w godzinach od 7 do 15 w zamkniętej kopercie z napisem nabór.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor weterynaryjny
Wolsztyn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna