Inspektor weterynaryjny
Dorohusk
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku

Kierownik Granicznego Inspektoratu Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw weterynaryjnej kontroli granicznej
w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Dorohusku

Warunki pracy

Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca zmianowa w pozycji przemiennej 12 godzin na zmianie na terenie jednostki, możliwa praca w godzinach nocnych.
Praca lekka mały wydatek energetyczny. Praca na sterfach kontrolnych w obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, badanie zwierząt, praca na wysokości ( kontrola wagonów i samochodów cystern), obsługa pomostów hydraulicznych. Możliwe wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie stanowiska pracy:.
Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych wyposażone w zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe oraz narzędzia niezbędne do weterynaryjnej kontroli granicznej.
W zależności od punktu weterynaryjnej kontroli granicznej różne są lokalizacje budynków. W przypadku przejścia drogowego jest to budynek parterowy w którym brak jest przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku przejścia kolejowego biuro zlokalizowane jest na I piętrze, jest wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i wspólnotowym weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów oraz środków żywienia zwierząt,
 • prowadzenie badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o inspekcji weterynaryjnej z dn. 29 stycznia 2004 r.,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej z dn. 27 sierpnia 2003 r.,
 • przestrzeganie i realizacja przepisów ustawy o paszach z dn. 22 lipca 2006 r.,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z kpa,
 • monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych, a także w procedurach wprowadzanych przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, MS office, przeglądarki internetowe itp.
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
 • praca z wymagającym klientem,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej,
 • znajomość zagadnień z akresu weterynaryjnej kontroli granicznej,
 • znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub angielskiego,
 • znajomość obsługi specjalistycznych systemów informatycznych: GLWe WEB, TRACES, RASFF.
 • posiada tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia orzeczenia lekarskiego w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych
 • Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie ok. 5000 zł brutto plus dodatek stażowy w przysługującej wysokości. Proponowany termin zatrudnienia od 1 listopada 2019 roku. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 566 17 44.

Inspektor weterynaryjny

Dorohusk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna