Inspektor weterynaryjny
Kolbuszowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

budynek piętrowy , praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym;
wyjazdy służbowe, szkolenia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • prowadzenie obowiazującej sprawozdawczości
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych.
II etap: Pisemny test wiedzy.
III etap: Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o terminie powiadomieni telefonicznie .

Inspektor weterynaryjny

Kolbuszowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna