Inspektor weterynaryjny
Hrubieszów
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie

Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw granicznej kontroli weterynaryjnej
posterunek granicznej kontroli weterynaryjnej w Hrubieszowie i Hrebennem

Warunki pracy

- praca w siedzibie posterunków w systemie 12 godzinnym, jednozmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe na delegacje,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach
ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
- praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia,
- praca na wysokościach do 3 m, obsługa wózka widłowego, pomostów hydraulicznych,
- pobieranie prób laboratoryjnych produktów ze środków transportu,
- miejsce pracy mieści się na parterze i piętrze,
- praca w budynku nieposiadającym podjazdów oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadzanie kontroli urzędowych na zgodność z wymogami zawartymi w prawodawstwie krajowym i unijnym
 • prowadzenie monitoringu badań substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikajacych z obowiązujacych przepisów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i mandatowych zgodnie z kpa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • prawo jazdy kategorii B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • ukończone szkolenia oraz specjalizacje w zakresie administracji i epizootiologi weterynaryjnej, higieny zwierząt rzeźnych i mięsa, bezpieczeństwa żywności
 • kultura pracy i kultura osobista
 • znajomość języka obcego: preferowany angielski i rosyjski wstopniu komunikatywnym
 • znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych (GLWe, TRACES, RASFF)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej)
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej mailowo lub telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Prosimy o niezamieszczanie zdjęć w CV.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 833752082.
Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Koroszczynie.

Inspektor weterynaryjny

Hrubieszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna