Inspektor weterynaryjny
Lwówek Śląski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
-Praca biurowa
-Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu
-Kontakt ze zwierzętami.
-Kontakt z materiałem zakaźnym.
-Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych sprzętach biurowych.
-Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych( Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, budynek piętrowy).
-Praca wymaga przemieszczania się miedzy piętrami , brak windy.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1) Wykonywanie czynności kontrolnych w ramach realizacji przydzielonych zadań oraz sporządzanie stosownej dokumentacji w sprawach związanych z :
 • - zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania
 • - rejestracją chorób zakaźnych zwierząt
 • - monitorowaniem chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,
 • - transportem zwierząt i ich skupem, obrotem zwierzętami w kraju i z zagranicą
 • -organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt innych miejsc gromadzenia zwierząt,
 • - przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, utrzymywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, hodowli i utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz na wystawach i pokazach zwierząt,
 • - działalnością podmiotów sektora akwakultury,
 • - przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem,
 • 2) Opracowywanie planów kontroli problemowych oraz ich realizacja i prowadzenie kontroli doraźnych w zakresie właściwości zespołu.
 • 3) Aktualizacja rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej w zakresie zadań zespołu.
 • 4) Aktualizacja i przygotowywanie planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych
 • 5) Sporządzanie sprawozdań w zakresie działań zespołu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy weterynarii)
 • prawo jazdy kat. B
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego
 • znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego
 • komunikatywność
 • obsługa komputera i programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • http://piw.powiatlwowecki.pl/

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 75-782-46-18.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy telefonicznie lub mailowo.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Lwówek Śląski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna