Inspektor weterynaryjny
Przasnysz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
w zespole do spraw pasz i utylizacji.

Warunki pracy

Praca w terenie. Kontakt ze zwierzętami. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze dynamicznym w terenie oraz statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka itp.). Wyjścia i wyjazdy służbowe. Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz i raportowanie o wynikach;
 • Kontrola gospodarstw indywidualnych wytwarzających i stosujących pasze;
 • Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych urzędowym nadzorem w tym centralnego rejestru on-line oraz rejestru padłego bydła, kóz i owiec;
 • Kontrola w zakrsei stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych stosowanych w paszach i dodatków paszowych;
 • Kontrola podmiotów zajmujących się produkcją i obrotem paszami;
 • Kontrola podmiotów w zakresie zbierania, transportowania, przetwarzania, spalania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i rejestracją podmiotów nadzorowanych działajacych na rynku pasz i utylizacji;
 • Etc.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne lub rolnicze z zakresu produkcji zwierzęcej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej:
" Nabór - inspektor wet. ds. pasz i utylizacji"
Oferty dostarczone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu), niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Wyłącznie kandydaci/tki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminach kolejnych etapów naboru (telefonicznie lub droga mailową).
Dokumenty kandydatów/tek (z wyjątkiem kandydatów/tek, którzy złożyli wniosek o zwrot przedłożonych dokumentów) zostaną zniszczone komisyjnie po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (48) 29 752 22 10.

Inspektor weterynaryjny

Przasnysz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna