Inspektor weterynaryjny
Choszczno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
zespół ds. Bezpieczeństwa żywności , Pasz i Utylizacji

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu- praca na parterze i I piętrze budynku nie posiadającym podjazdu, windy. Brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Reprezentacja urzędu w zakładach produkujących środki spożywcze, praca poza siedzibą urzędu, wysiłek fizyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzoruje zakłady produkujące i wprowadzające do obrotu artykuły pochodzenia zwięrzecego w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności
 • prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości z wykonywanych zadań
 • pobieranie prób do badań monitoringowych w celu wykrycia czynników szkodliwych dla ludzi
 • planuje budżet w zakresie higieny żywności
 • kontroluje dobrostan zwierząt w rzeźniach w celu wyeliminowania nieprawidłowości
 • kontroluje warunki przechowywania oraz prawidłowość zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w podmiotach nadzorowanych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze pracy związanym z żywnością
 • prawojazdy kategori B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • wykształcenie: wyższe STUDIA PODYPLOMOWE WETERYNARYJNE LUB POKREWNE , PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE HACCP, GMP. GHP ORAZ AUDYTOWANIA, POBIERANIA PRÓB ŻYWNOSCI
<br>KSIĄZECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH , DOSKONAŁA OBSŁUGA PAKIETU OFFICE,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dyplom, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHOSZCZNIE
  UL. MALCZEWSKIEGO 17/1
  73-200 CHOSZCZNO
  Z DOPISKIEM - OFERTA PRACY INSPEKTOR HŻ-2019/1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz adres --------http://piw.choszczno.ibip.pl/public/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane .
Zastępstwo na czas nieobecności członka korpusu służby cywilnej.
KONTAKT POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W CHOSZCZNIE - DARIUSZ RANISZEWSKI 957652303

Inspektor weterynaryjny

Choszczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna