Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Inspektor weterynaryjny

Dodano: 02.03.2022
Inspektor weterynaryjny
Puławy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, od poniedziałku do piątku od 7,00 do 15,00


2. Wyjazdy w teren samochodem służbowym


3. Praca przy komputerze


4. Kontakt ze zwierzętami


5. Budynek jednopiętrowy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku: brak wind i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • kontrolowanie podmiotów znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • sporządzanie dokumentacji w sprawach dotyczących wykonywanych czynności
 • wykonywanie wszelkich innych zadań związanych z likwidacją ognisk chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wykształcenie wyższe z zakresu spraw należących do właściwości
<br>Inspekcji Weterynaryjnej
<br>
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - w przypadku lekarzy weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • dobra znajomość obsługi komputera i środowiska MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-03-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach
  ul. C. K. Norwida 17
  24-100 Puławy
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 15,00 z dopiskiem "Oferta pracy"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.


Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane . Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel 81 886 33 20.

Inspektor weterynaryjny
Puławy
Służba Cywilna