Inspektor weterynaryjny
Siemiatycze
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- Praca w siedzibie jak i poza siedzibą /kontrole wykonywane w terenie/,
- Wyjazdy w delegacje służbowe,
- Stres związany z przeprowadzaniem kontroli,
- Praca z monitorem komputerowym,
- Stanowisko mieści się na I piętrze,
- Bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
 • Sporządzanie dokumentacji z postępowania w przypadkach podejrzeń i stwierdzenia chorób zakaźnych
 • Sporządzanie zestawień statystycznych dot. chorób zakaźnych w zakresie wścieklizny, choroby Aujeszky'ego, pomoru klasycznego świń i dzików, pryszczycy, choroby pęcherzykowej i afrykańskiego pomoru świń
 • Przygotowywanie planu prowadzenia badań kontrolnych w zakresie choroby Aujeszky'ego, czuwanie nad jego realizacją oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji
 • Przygotowywanie planu realizacji badań kontrolnych w zakresie pomoru klasycznego świń i dzików, choroby pęcherzykowej świń, pryszczycy, afrykańskiego pomoru świń, pozyskiwania lisów oraz czuwanie nad jego realizacją i prowadzenie dokumentacji
 • Zbieranie co miesięcznych informacji z działań lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych w imieniu PLW oraz prowadzących zakłady lecznicze na terenie pow. siemiatyckiego
 • Obsługa programu Ser-PIW, Vet-Link

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia weterynaryjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego, służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakiet Ms Office
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia weterynaryjnego
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o formie postępowania kwalifikacyjnego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Osoby nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie dokumenty nie będą brane pod uwagę.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Siemiatycze

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna