Inspektor weterynaryjny
Zgierz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgierzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

Warunki pracy

Zadania realizowane są w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, możliwość zarażenia się chorobami odzwierzęcymi, stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi, zagrożenia korupcją. Praca przy monitorze ekranowym, narzędzia pracy: komputer, drukarka, faks, kserokopiarka, niszczarka. Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad fermami drobiu.
 • Planowanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz likwidacji ich ognisk.
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i dobrostanu zwierząt.
 • Kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt.
 • Udział wraz z rzeczoznawcami w szacowaniu wartości rynkowej zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych i wypłacaniem odszkodowań.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości.
 • Aktualizowanie Planów Gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Koordynowanie pracy działu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Specjalizacja z zakresu epizoologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Znajomość prawa krajowego i unijnego z zakresu weterynarii.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o służbie cywilnej, finansów publicznych.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Odporność na stres.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie specjalizacji z zakresu epizoologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Inspektor weterynaryjny

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna