Inspektor weterynaryjny
Piotrków Trybunalski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w urzędzie (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30),
- praca przy komputerze,
- praca w terenie,
- wyjazdy służbowe,
- praca w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie kontroli w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie przeprowadzania kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów w rozumieniu weterynaryjnych przepisów o handlu.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością oraz kontrola terenowych pracowni badania mięsa na obecność włośni w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarnego, bieżącej dokumentacji, zabezpieczenia w sprzęt niezbędny do wytrawiania.
 • Prowadzenie nadzoru nad dobrostanem zwierząt w rzeźniach.
 • Przeprowadzanie kontroli i prowadzenie dokumentacji dot. BSE.
 • Prowadzenie spraw i kontroli dotyczących ubojów zwierząt na użytek własny.
 • Prowadzenie dokumentacji i postępowań w zakresie RASFF.
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych i urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących: a) badania zwierząt rzeźnych i mięsa b) nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie nadzoru nad małymi zakładami przetwórstwa mięsnego i ubojniami.
 • Prowadzenie nadzoru nad gospodarstwami pozyskującymi mleko do celów spożywczych oraz zakładami przetwórstwa mlecznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów (po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone).

Inspektor weterynaryjny

Piotrków Trybunalski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna