Inspektor weterynaryjny
Opole
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w terenie.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Zagrożenie korupcją.
Przeprowadzenie kontroli w innych urzędach.
Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.
Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz z prowadzeniem szkoleń z zakresu zespołu.
Narzędzia i materiały pracy - komputer, samochód służbowy.
Lokalizacja biura - I piętro.
Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu sprawowanego nadzoru nad podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta.
 • Przygotowuje, koordynuje realizację monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz dioksyn, furanów, dl-PCB i ndl-PCB, w celu realizacji krajowego programu monitoringu.
 • Kontroluje organizację urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, zwierząt łownych, w tym nad osobami wyznaczonymi do ich badania, w celu zapewnienia prawidłowości wykonania zadań.
 • Przyjmuje i weryfikuje w ramach systemu do RASFF informacje o niebezpiecznych produktach żywnościowych, celem przekazania do jednostek zewnętrznych.
 • Weryfikuje dane zawarte w rejestrach zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego prowadzone przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych jako organ II instancji, w zakresie postępowania odwoławczego, celem przedłożenia dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub jego Zastępcę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość KPA oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność samodzielnego organizowania i planowania pracy, komunikatywność, zdolność oceny zagrożenia
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Aktualne zaświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 775417209, 775417205

Inspektor weterynaryjny

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna