Inspektor weterynaryjny
Łuków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Zespole d/s Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

praca przy komputerze,
praca poza siedzibą urzędu w terenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad warunkami weterynaryjnymi produkcji i przechowywania żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • wdrażanie postępowania administracyjnego po kontroli,
 • realizacja programów badań monitoringowych pozostałości,
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych,
 • opracowanie sprawozdawczości z wykonanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji
<br>Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszrze zadań wykonywanych przez inspekcję weterynaryjną
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku lekarza weterynarii.
 • Prawo do kierowania pojazdami kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat.B
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
-nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Inspektor weterynaryjny

Łuków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna