Inspektor weterynaryjny
Grudziądz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu ds.bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- reprezentacja urzędu na zewnątrz
- praca poza siedzibą urzędu i w urzędzie
- wyjazdy służbowe
- siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy
- narzędzia i materiały pracy- samochód służbowy, sprzęt biurowy - komputer, telefon, skaner

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, działalnością MLO
 • wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań
 • pobierania i przesyłanie próbek środków spożywczych do badań laboratoryjnych i monitoringowych
 • nadzór nad miejscem pozyskania mleka surowego u producentów indywidualnych
 • nadzór na wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone do badań zwierząt rzeźnych i mięsa
 • prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych
 • kontrola gospodarstw wprowadzających na rynek zwierzęta lub produkty pochodzące z tych zwierząt
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarza weterynarii
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i przepisów w zakresie postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • posiadane prawa jazdy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56-46248-44 wew.22

Inspektor weterynaryjny

Grudziądz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna