Inspektor weterynaryjny
Sulęcin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

• praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu sulęcińskiego, wyjazdy służbowe,
• praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,
• prowadzenia pojazdu służbowego do 3,5 t.
• stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na niskim parterze,
• budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad: - bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, - pozyskiwaniem, przekazywaniem do uprawnionych podmiotów ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwier
 • nadzór nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa w zakładac
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji
 • zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozwiązywania problemów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie
  ul. Lipowa 27
  69-200 Sulęcin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dane kontaktowe : tel: 95 755 0040
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór -
bezpieczeństwo żywności”. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe, tj. adres do
korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty aplikacyjne otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku
dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o
czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy
również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty
aplikacyjne odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Sulęcin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna