Inspektor weterynaryjny
Konin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

-praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00;
-praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu konińskiego;
-praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach;
-wyjazdy służbowe;
-praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym;
-kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym;
-praca w budynku parterowym, nieposiadającym podjazdów, toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów zajmujących się: ubojem, rozbiorem mięsa, przetwórstwem mięsa, pozyskiwaniem i przetwórstwem mleka, przetwórstwem ryb, pozyskiwaniem jaj konsumpcyjnych, sprzedażą bezpośrednią środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, skupem zwierząt łownych,
 • realizacja zadań wykonywanych w ramach nadzoru nad paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe z zakresu technologii żywności, bezpieczeństwa żywności i pokrewne
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • biegła obsługa pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie ralizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie
  ul. Kościuszki 37 B
  62-500 Konin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe Informacje można uzyskać pod nr tel. 632429573.
Oferty można składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą.
W ofercie należy podać dane kontaktowe.
Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty dostarczane po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są po upływie trzech miesięcy od nawiązania stosunku pracy z kandydatem.
Inspektor weterynaryjny
Konin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna