Inspektor weterynaryjny
Kazimierza Wielka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw IRZ i Wymogów Wzajemnej Zgodności
w Zespole ds. zdrowia zwierząt

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi,
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30,
- wyjazdy służbowe, szkolenia, narady,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku bez podjazdu dla wózków, brak windy,
- stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola Wymogów Wzajemnej Zgodności (cross-compliance), w tym: Kontrola identyfikacji i rejestracji zwierząt, Kontrola dobrostanu zwierząt
 • Przygotowanie sprawozdań dotyczących funkcjonowania IRZ, oraz cross – compliance
 • Obsługa zapotrzebowania na druki formularzy systemowych oraz wydawanie posiadaczom zwierząt ksiąg rejestracji zwierząt
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych czynności
 • Współpraca z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP w przypadku kandydata/kandydatki posiadającej wykształcenie wyższe weterynaryjne
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej
  ul. Budzyńska 2
  28-500 Kazimierza Wielka
  II piętro Sekretariat 7.30-15.30

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę złożenia dokumentów w siedzibie Urzędu lub datę stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydatka/kandydat zakwalifikowani do etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 3522 051.

Inspektor weterynaryjny

Kazimierza Wielka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna