Inspektor weterynaryjny
Będzin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe na kontrole podmiotów nadzorowanych oraz na narady i szkolenia. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Kontakt z klientem zewnętrznym. Zagrożenie korupcją. Kontakt ze zwierzętami, oraz materiałem biologicznym. Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz zmienne warunki atmosferyczne.
Budynek urzędu parterowy, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - schody prowadzące do budynku, wąskie przejścia, brak podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad dobrostanem zwierząt gospodarskich, przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności;
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt;
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych oraz kontrola tych podmiotów;
 • Sporządzanie sprawozdań i protokołów z kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych;
 • Bieżące załatwianie spraw wyjaśniających, odwoławczych i organizacyjnych z zakresu ochrony zdrowia zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, rolnicze lub zootechniczne
 • Prawo wykonywania zawodu - od osób z wykształceniem weterynaryjnym
 • Prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność prowadzenia samochodu
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość polskich i unijnych przepisów prawa weterynaryjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod oświadczeniami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem 3-miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.

Inspektor weterynaryjny

Będzin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna