Inspektor weterynaryjny
Ząbkowice Śląskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

– narzędzia i materiały pracy - komputer powyżej 4 godzin dziennie i inne powszechnie stosowane urządzenia biurowe;
– praca w terenie – kontakt ze zwierzętami i materiałem potencjalnie zakaźnym;
– wykonywanie zadań pod presją czasu;
– nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
– krajowe wyjazdy służbowe;
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych
– lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze;
– brak windy i podjazdów, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad podmiotami podlegającymi zatwierdzeniu lub rejestracji.
 • Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Pobieranie próbek w zakresie urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt w celu zapewnienia zdrowia publicznego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych I instancji i projektów pism dotyczących zadań zespołu, dokumentacji przekazywanej do organu II instancji w ramach prowadzonych postępowań odwoławczych i zażaleniowych w celu przedłożenia do akceptacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
 • Obsługa programów informatycznych z zakresu wykonywanych zadań.
 • Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem dokumentacji i weryfikacją zapisów w rejestrach dotyczących podmiotów nadzorowanych.
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresie właściwości zespołu, wpółpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu oraz tworzenie planów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku na boru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74/8157-635 wew. 33

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Ząbkowice Śląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna