Inspektor weterynaryjny
Gryfice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryficach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu - obciążenie mięśniowo szkieletowe, obciążenie narządu wzroku podczas długotrwałej pracy przy monitorze ekranowym oraz praca poza siedzibą Inspektoratu- teren powiatu gryfickiego - jazda samochodem służbowym.
Inspektorat znajduje się na drugim piętrze , brak windy, podjazdów, toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • kontrolowanie powstawania, przechowywania i wprowadzania do obrotu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w zakresie spełniania wymogów weterynaryjnych,
 • kontrolowanie gospodarstw produkujących i wprowadzających do obrotu mleko surowe,
 • prowadzenie spraw związanych z systemem wczesnego ostrzegania RASFF w zakresie żywności zwierzęcego pochodzenia,
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne związane z bezpieczeństwem żywności (np. technologia żywności)
 • prawo jazdy min. kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Nie będą rozpatrywane oferty otrzymane po terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 384 76 59

Inspektor weterynaryjny

Gryfice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna