Inspektor weterynaryjny
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
w Zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Siedziba WIW w Bydgoszczy znajduje się w budynku 3-piętrowym z windą osobową, możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z tyłu budynku. Pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały: komputer i sprzęt biurowy.
Praca w zespole. Wyjazdy służbowe związane ze szkoleniami i kontrolami jednostek podległych i nadzorowanych.
Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
• nagrody jubileuszowe,
• dobrą lokalizację w pobliżu Ronda Wielkopolskiego i dworca PKS,
• jednozmianowy czas pracy
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja i koordynacja działań powiatowych lekarzy weterynarii z kontroli w zakresie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • prowadzenie spraw nad zaopatrywaniem zwierząt w świadectwa zdrowia lub inną wymaganą dokumentację, oznakowywaniem lub identyfikacją oraz rejestracją zwierząt w zakresie dotyczącym zadań nadzoru weterynaryjnego;
 • dorażna kontrola miejsc wprowadzania zwierząt do obrotu krajowego, środków transportu zwierząt, miejsc ich bytowania i innych miejsc przetrzymywania zwierząt (wystaw, targów, cyrków, ogrodów i schronisk, miejsc wykorzystywania zwierząt do celów laboratoryjnych, prowadzonych testów i konkurencji sportowych);
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu
 • biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia zaświadczenia stwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Powstańców Wielkopolskich 10
  85-090 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres, nr telefonu, e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailem o terminie jego przeprowadzenia. Nie odsyłamy aplikacji, po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 523392104 lub 523392144

Inspektor weterynaryjny

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna