Inspektor weterynaryjny
Jarocin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Warunki pracy

● praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
● praca biurowa w siedzibie urzędu
● wyjazdy służbowe, szkolenia
● praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
● praca w terenie - teren powiatu jarocińskiego (dojazd samochodem służbowym); kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, kurniki; kontakt z klientem zewnętrznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych zwierząt w celu ich wykrywania i zwalczania,
 • Prowadzenie, z upoważnienia organu postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji administracyjnych z urzędu lub na wniosek,
 • Pobieranie prób do badań w celu ich dostarczania do badań w uprawnionym laboratorium,
 • Sporządzanie harmonogramu badań chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacji, prowadzenie sprawozdawczości okresowej,
 • Przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych,
 • Prowadzenie monitoringu chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • Kontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu, eksporcie i obrocie,
 • Kontrola dobrostanu w gospodarstwach, identyfikacja i rejestracja zwierzat,
 • Kontrola podmiotów nadzorowanych,
 • Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (jeżeli dotyczy),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii (jeżeli dotyczy),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy inspektorat Weterynarii
  ul. Poznańska 1a
  63-200 Jarocin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisany życiorys/CV, list motywacyjny i oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, oraz w siedzibie urzędu – na tablicy ogłoszeń. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 747 30 11.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Jarocin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna