Inspektor weterynaryjny
Ostróda
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie
- praca w Zakładzie ANIMEX Foods Sp. z o.o. sp.k. Morliny 15 14-100 Ostróda
- bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek PIW trzypiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych)
Pracownikom oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki, zapomogi)
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja zgodności procedur zakładowych na zgodność z wymogami dla zakałów posiadających uprawnienia na rynek USA,
 • Certyfikacja wysyłek na rynki krajów trzecich,
 • Nadzór weterynaryjny nad zakładami będącymi pod nadzorem PLW,
 • Sporządzanie dokumentacji z codziennych kontroli na wymaganych formularzach,
 • Przygotowanie dokumentacji zgodnej z przepisami KPA,
 • Pobieranie próbek na zgodność z wymagami UE oraz specyficznymi wymaganiami USA.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Szkolenia z zakresu weryfikacji przepisów FSIS
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie ustawy o produktach zwierzęcego pochodzenia, przepisów FSIS dotyczących bezpieczeństwa żywności, ustawy o służbie cywilnej i przepisów KPA
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawnień do kierowania pojazdem kat.B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Zaświadczenie o kursach, szkoleniach z zakresu weryfikacji przepisów FSIS
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e'mail podany w ofercie.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin zatrudnienia: lipiec 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: (89) 646 59 73

Inspektor weterynaryjny

Ostróda

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna