Inspektor weterynaryjny
Olsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw weterynaryjnych
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe krajowe. Nierównomierne natężenie obowiązków służbowych, praca wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji i odporności na stres. Samodzielne kierowanie samochodem służbowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad podmiotami produkującymi, przechowującymi i wprowadzającymi do obrotu środki żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • realizacja pobierania prób do badań monitoringowych i urzędowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych,
 • przygotowywanie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego z zakresu bezpieczeństwa żywności i postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • prawo jazdy kat.B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- w ofercie trzeba podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
- dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://bip.olsztyn.piw.gov.pl
- osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.(089) 533-14-11

Inspektor weterynaryjny

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna