Inspektor weterynaryjny
Trzebnica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w biurze i w terenie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Praca przy użyciu komputera i urządzeń biurowych.
Wyjazdy w teren - kontakt ze zwierzętami.
Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku - brak windy.
Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania.
 • Prowadzenie spraw związanych z badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt oraz tworzenie planów rocznych ilościowych i finansowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z handlem, eksportem i importem zwierząt
 • Prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej, rocznej oraz wynikającej z przepisów prawa
 • Współpraca z jednostkami P.I.S. itp. oraz z laboratoriami w zakresie działań zespołu.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii dot. wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Obsługa komputera oraz programów komputerowych
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych - polskich i unijnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość
 • Odporność na sytuacje stresowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopie świadectw pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy
  ul. 1 Maja 1
  55 - 100 Trzebnica
  I piętro - sekretariat

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Trzebnicy z oznaczeniem stanowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt”.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do urzędu.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie oferty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, o czym będą powiadomieni telefonicznie. Telefon kontaktowy 71 312 01 97.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Trzebnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna