Inspektor weterynaryjny
Ciechanów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ciechanowie oraz poza nią- wyjazdy służbowe ( kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia).
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Urząd nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Kontakt z materiałem biologicznym, zwierzętami.
Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.
 • Wykonywanie czynności kontrolnych w imieniu PLW w zakresie minimalnych standardów utrzymywania zwierząt.
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się w szczególności : prowadzące działalność nadzorowaną określoną w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Kontrola przestrzegania przepisów weterynaryjnych przez gospodarstwa utrzymujące zwierzęta , w tym związanych z zabezpieczeniem gospodarstw przed zawleczeniem chorób zakaźnych zwierząt / kontrole bioasekuracji/.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
<br>
<br> 
<br>
<br> 
<br>
<br> 
<br>
<br> 
<br>Posiadanie obywatelstwa Polskiego.
<br>Korzystanie z pełni praw publicznych.
<br>Nieskazanie prawomocnym wyrokiem na umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Doświadczenie zawodowe 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - w przypadku lekarzy weterynarii.
 • Dobra obsługa komputera
 • Umiejetność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i administracyjnego
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak studia podyplomowe z zakresu administracji weterynaryjnej lub epizootii weterynaryjnej lub prawa weterynaryjnego
 • studia podyplomowe z zakresu administracji lub epizootii weterynaryjnej lub prawa weterynaryjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
  ul. Letnia 17
  06-400 Ciechanów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Wymagane oświadczenia, życiorys CV, list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o jego terminie, nie zakwalifikowani( nie spełniający wymagań formalnych) - nie będą powiadamiani telefonicznie, ani pisemnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 23 672 28-56.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane oraz dopisek
" oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt"
nr 35701"

Inspektor weterynaryjny

Ciechanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna