Inspektor weterynaryjny
Stargard
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Warunki pracy

- praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15;
- biuro znajduje się na wysokim parterze budynku oraz na 1 piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów),
- praca w terenie (prowadzenie służbowego samochodu w celu przeprowadzania kontroli, kontakt ze zwierzętami)
- praca przy monitorze ekranowym (obciążenie mięśniowe-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w zakładach przetwarzających żywność pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • współpraca z Zespołem ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • przeprowadzanie monitoringów krajowych oraz bieżących w zakresie produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP
 • Znajomość przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność przeprowadzania analizy ryzyka, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem (umiejętność podejmowania decyzji w zakresie udzielonych uprawnień)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. W . Broniewskiego 1, 73-110 Stargard
  Na kopercie proszę umieścić dopisek: "praca w Służbie Cywilnej - lekarz weterynarii".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dobre warunki finansowe.

Inspektor weterynaryjny

Stargard

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna