Inspektor weterynaryjny
Piotrków Trybunalski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w urzędzie (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30),
- praca przy komputerze,
- praca w terenie,
- wyjazdy służbowe,
- praca w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola terenowych pracowni badania mięsa na obecność włośni, w zakresie utrzymywania właściwego stanu sanitarnego, bieżącej dokumentacji.
 • Prowadzenie spraw i kontroli dot. ubojów zwierząt na użytek własny.
 • Prowadzenie monitoringu badań kontrolnych.
 • Pobieranie próbek do badań.
 • Prowadzenie bazy SPIWET.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Rzemieślnicza 26
  97-300 Piotrków Trybunalski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów (po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone).

Inspektor weterynaryjny

Piotrków Trybunalski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna