Inspektor weterynaryjny
Jarosław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w biurze - w siedzibie urzędu.
Praca w terenie - samochód służbowy.
Praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań ustawowych w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Przyjmowanie zgłoszeń zakaźnych chorób zwierzęcych, bądź ich podejrzeń, przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych i podejmowanie środków mających na celu likwidację chorób zakaźnych zwierząt.
 • Organizowanie akcji wykrywania, zwalczania, likwidacji i zapobiegania zakaźnym chorobom zwierzęcym.
 • Prowadzenie dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości z zakresu zwalczania zakaźnych chorób i wystawianie zaświadczeń stwierdzających stan zdrowotny gospodarstw w tym zakresie.
 • Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów.
 • Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej przez podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt.
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, upomnień - zgodnie z KPA.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie: zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii, dyplomu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu
  ul. Pruchnicka 4
  37 - 500 Jarosław
  z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia inspektor weterynaryjny"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (016) 621 31 97

Inspektor weterynaryjny

Jarosław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna