Inspektor weterynaryjny
Busko zdroj
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Busku-Zdroju

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
- praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),
- praca w terenie ( wyjazdy samochodem służbowym),
- kontakt ze zwierzętami,
- narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza bieżących potrzeb wynikających z nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku-Zdroju nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego w świetle obowiązujacych przepisów prawa krajowego, unijnego, instrukcji i wytycznych,
 • prowdzenie rejestracji podmiotów i kontrola realizacji warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujace się pozyskiwaniem, przetwórstwem, przechowywaniem i transportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • przygotowywanie dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku-Zdroju projektów decyzji administracyjnych I-szej instancji,
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydalinach, wydzielinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z krajowym planem monitoringu pozostałości,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządzanie sprawozdań, analiz i korespondencji w zakresie posiadanych uprawnień,
 • kontrola prawidłowości prowadzenie badania zwierząt rzeźnych i miesa przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku-Zdroju,
 • współdziałanie z podmiotami produkującymi środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w zakresie podnoszenia higieny i zdrowotności środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Rozpatrywanie i załatwianie spraw przekazywanych przez te jednostki,
 • wykonywanie kontroli w nadzorowanych podmiotach w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • uczestnictwo w organizowaniu szkoleń dla organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz zainteresowanych podmiotów,
 • kontrolowanie działania obowiązujacego w zakładzie systemu HACCP i SSOP,
 • pobieranie próbek do celów urzędowo przewidzianych badań,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorze nad żywnością w inspekcji weterynaryjnej
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • ukończona specjalizacja z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia,
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz w zespole
 • znajomość języka angielskiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalizacji z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia,
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Osoby których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów, po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Busko zdroj

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna