Inspektor weterynaryjny
Łobez
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łobzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15
Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie - na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe
Siedziba inspektoratu mieści się na półpiętrze, brak podjazdu dla niepełnosprawnych,
Brak przystosowania toalet dla osób niepełnosprawnych.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Oświetlenie sztuczne i naturalne.
Narzędzia pracy - komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny, samochód służbowy.
Stanowisko nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań ustawowych w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • Przyjmowanie zgłoszeń zakaźnych chorób zwierzęcych, bądź ich podejrzeń
 • Przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych i podejmowanie środków mających na celu likwidację chorób zakaźnych zwierząt
 • Organizowanie akcji wykrywania, zwalczania, likwidacji i zapobiegania zakaźnym chorobo zwierzęcym
 • Prowadzenie dokumentacji, ewidencji i sprawozdawczości z zakresu zwalczania zakaźnych chorób i wystawianie zaświadczeń stwierdzających stan zdrowotny gospodarstw w tym zakresie
 • Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów
 • Nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Umiejetność stosowania prawa w praktyce
 • Prawo Jazdy kat.B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • odporność na sytuacje stresowe
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów weterynaryjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - zaświadczenie
 • Prawo Jazdy kat. B - ksero dokumentu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokun=mentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Spokojna 5
  73-150 Łobez
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisko inspektor weterynaryjny"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 913974743

Inspektor weterynaryjny

Łobez

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna