Inspektor weterynaryjny
Węgrów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wzajemnej zgodności
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

-praca w siedzibie jak i poza siedzibą/kontrole wykonywane w terenie/samochód służbowy/
-wyjazdy w delegacje służbowe
-praca z monitorem komputerowym
-kontakt ze zwierzętami
-bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind oraz toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola spełniania wymogów wzajemnej zgodności przez producentów w ramach systemu dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych
 • kontrola dobrostanu zwierząt
 • kontrola przemieszczania i oznakowania zwierząt
 • obsługa systemu platformy integracyjnej PA, IW SIRZ
 • sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • Umiejętność dobrej obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Komunikatywność
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • znajomość przepisów weterynaryjnych oraz postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie
  ul. Północna 1
  07-100 Węgrów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o formie postępowania kwalifikacyjnego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Osoby nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie dokumenty nie będą brane pod uwagę.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Węgrów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna