Inspektor weterynaryjny
Ostrzeszów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrzeszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw do spraw pasz i utylizacji
Zespół ds pasz i utylizacji

Warunki pracy

• praca w terenie – wyjazdy służbowe, praca w siedzibie inspektoratu,
• praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 ,
• prowadzenie samochodu osobowego,
• obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
• obciążenie psychiczne- stres związany z pracą pod presją czasu,
• praca na parterze budynku,
• podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy oraz wielofunkcyjne laserowe urządzenie biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • organizowanie pobierania próbek i gromadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań laboratoryjnych pasz,
 • • sporządzanie i aktualizacja wykazów i rejestrów podmiotów objętych nadzorem w zakresie pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • • kontrola nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem oraz wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz sporządzanie raportów z wyników urzędowej kontroli pasz
 • • kontrola gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących pasze
 • • kontrola stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach
 • • kontrola stosowania dodatków paszowych
 • • kontrola obrotu paszami
 • • sporządzanie aktualizacji powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz
 • • kontrola wytwórni pasz, w tym stosujących dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego
 • • kontrola zakładów produkujących karmy dla zwierząt domowych oraz hurtowni karm dla zwierząt domowych
 • • przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych paszach w ramach systemu RASFF
 • • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji
 • • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie warunków weterynaryjnych
 • • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • • umiejętność obsługi komputera ( pakiet Office, Internet)
 • • umiejętność pracy w zespole
 • • samodzielność
 • • umiejętność organizacji pracy
 • • komunikatywność
 • • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Egzekucyjnego
 • • mile widziane: specjalizacja w zakresie pasz i utylizacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Termin zatrudnienia od 1 czerwca 2019r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.
Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 62 732-07-20.

Inspektor weterynaryjny

Ostrzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna