Inspektor weterynaryjny
Rypin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
Zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

praca w siedzibie Inspektoratu oraz na obszarze powiatu rypińskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie kontroli gospodarstw rolnych pod kątem: spełnienia warunków weterynaryjnych do produkcji pasz, dobrostan zwierząt, spełnienia warunków weterynaryjnych do produkcji mleka przeznaczonego na rynek ;
 • Pobieranie prób pasz w celu monitoringu z gospodarstw rolnych, wytwórni pasz i punktów handlowych ;
 • Wykonywanie kontroli przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się handlem paszami ;
 • Wykonywanie kontroli spełnienia warunków weterynaryjnych w wytwórniach paszowych ;
 • Prowadzenie rejestrów wskazanych odrębnie przez PLW w Rypinie;
 • Wykonywanie sprawozdań z wykonanych czynności;
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych bazy SPIWET.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, rolnicze, zooteczniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie
  Nowy Rynek 15
  87-500 Rypin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie
Nowy Rynek 15
87-500 Rypin
tel 54 280 27 87
adres strony urzędu: http://piwrypin.pl/
Informacje o etapach prowadzonego naboru mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:
https://nabory.kprm.gov.pl

Inspektor weterynaryjny

Rypin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna