Inspektor weterynaryjny
Olsztyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności / pasz i utylizacji

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie. Praca Przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, wymagająca dobrej organizacji czasu pracy. Nierównomierne natężenie obowiązków służbowych, praca wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji i odporności na stres. Samodzielne kierowanie samochodem służbowym. Praca w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie żywności i ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • kontrola gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących pasze,
 • kontrola stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach,
 • kontrola stosowania dodatków paszowych,
 • kontrola obrotu paszami
 • kontrola wytwórni pasz, w tym stosujących dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego,
 • kontrola eksportu i importu oraz handlu paszami,
 • przygotowanie dokumentacji wynikającej z przeprowadzonych postępowań administracyjnych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksie postępowania administracyjnego,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania MS Office

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawojazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzajacego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniuy zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• w ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer
telefonu,
• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu,
własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą wzór oświadczenia jest do pobrania na
stronie http:bip.olsztyn.piw.gov.pl
• CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem, osoby
zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione
e-mailem lub telefonicznie,
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 533-14-11

Inspektor weterynaryjny

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna