Inspektor weterynaryjny
Trzebnica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w biurze i w terenie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Możliwe nietypowe godziny pracy, również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy.
Praca przy użyciu komputera i urządzeń biurowych.
Wyjazdy w teren - kontakt ze zwierzętami.
Stanowisko pracy usytuowanie na I pietrze budynku - brak windy.
Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynacja i bezpośrednia weryfikacja czynności wykonywanych przez urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwem w zakładzie
 • Kontrola spełniania wymagań weterynaryjnych w całym zakładzie, w tym wynikających z wymagań Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w zakresie: warunków sanitarnych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zakładowych procedur dotyczących systemów bezpieczeństwa żywności (np. programy wstępne, SPS, SSOP, system HACCP), postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie spraw związanych z certyfikacją eksportową partii wysyłkowych, w tym na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Pobieranie próbek urzędowych mikrobiologicznych
 • Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Obsługa systemów i programów informatycznych związanych z wykonywanymi czynnościami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B - praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • obsługa komputera oraz programów komputerowych
 • znajomośc przepisów weteryanryjnych - polskich i unijnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kopie świadectw pracy
 • kopia prawa wykonywania zawodu lek. wet.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy
  ul. 1 Maja 1, 55-100 Trzebnica
  I piętro - sekretariat

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Trzebnicy z oznaczeniem stanowiska lub przesłać poczta na adres urzędu z dopiskiem:

"Oferta pracy na stanowisku Inspektora Wet. ds. bezpieczeństwa żywności".

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 4297,78 zł

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie oferty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, o czym będą powiadomieni telefonicznie.

Telefon kontaktowy 71 312 01 97 wew. 21

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Trzebnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna