Inspektor weterynaryjny
Pleszew
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu oraz poza siedzibą inspektoratu,
- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 ,
- prowadzenie samochodu osobowego,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- obciążenie psychiczne- stres związany z pracą pod presją czasu,
- praca na piętrze budynku, brak windy, toalety dla osób niepełnosprawnych,
- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy oraz wielofunkcyjne laserowe urządzenie biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenia rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru,
 • wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń przez powiatowych lekarzy weterynarii,
 • postępowań skargowych,
 • prowadzania kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości,
 • weryfikacji przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym,
 • prowadzenia monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • kontroli pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości,
 • pobierania próbek i przeprowadzania badań urzędowych żywności,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość prawa weterynaryjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • zdolność analitycznego myślenia
 • samodzielność
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie
  ul. Kazimierza Wielkiego 7D,
  63-300 Pleszew

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7427 289
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Pleszew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna