Inspektor weterynaryjny
Lubartów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
Wyjazdy służbowe ( kontrole w terenie, narady, konferencje ).
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Kontakt ze zwierzętami.
Siedziba urzędu w budynku jednopiętrowym, brak wind i podjazdów oraz toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia pracy - komputer, sprzęt biurowy ( drukarka, skaner, niszczarka ), samochód służbowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarz Weterynarii
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji z zakresu realizowanych zadań
 • Obsługa programów komputerowych związanych z wykonywanymi zadaniami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Dobra znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego ( krajowych i unijnych ) oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Dobra znajomość obsługi komputera ( środowisko MS Office )
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na rerytorium RP
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie
  21-100 Lubartów, ul. Lubelska 105

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów ( po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone ).Kandydatki/ kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do dalszych etapów naboru ( test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna ) będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem "Oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego i numer ogłoszenia z bazy ogłoszeń".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81-855-28-11.

Inspektor weterynaryjny

Lubartów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna